Veelgestelde vragen

Hoe verloopt de gegevensverzameling?

We verzamelen gegevens in drie stappen:

Stap 1: Een managementverantwoordelijke van het woonzorgcentrum vult een vragenlijst in over het aantal bewoners en de bestaffing per afdeling/leefgroep. Afhankelijk van de grootte van het woonzorgcentrum en de beschikbaarheid van de bestaffingsgegevens in het systeem duurt dit 20 tot 30 minuten. Na het invullen worden de antwoorden kort mondeling overlopen om eventuele onduidelijkheden uit te klaren.

Stap 2: Alle medewerkers die directe zorg en ondersteuning verlenen aan bewoners vullen een online vragenlijst in over de werkomgeving en hun welbevinden. Dit duurt 10 tot 15 minuten.

Stap 3: Pyxicare haalt anonieme bewonersgegevens uit de BelRAI-LTCF databank.

Na de gegevensverzameling worden per afdeling/leefgroep de bestaffingsgegevens, medewerkersgegevens en bewonersgegevens aan elkaar gekoppeld. Dan starten wij met het analyseren van de gegevens om de verschillende relaties te onderzoeken.

Hoe vullen de medewerkers de vragenlijst in?

De medewerkersvragenlijst wordt online ingevuld. We zullen aan het woonzorgcentrum vragen om via mail de weblink naar de vragenlijst uit te sturen naar alle medewerkers. Daarnaast bezorgen wij ook posters om in de verschillende medewerkersruimtes op te hangen. Op deze posters staat een korte uitleg over de studie en een QR-code die, door te scannen, ook naar de medewerkersvragenlijst leidt.

Kan de medewerkersvragenlijst ook op papier ingevuld worden?

Omdat er erg veel gegevens verzameld en verwerkt moeten worden, zetten wij hoofdzakelijk in op een online gegevensverzameling. Echter, als het woonzorgcentrum van mening is dat een geprinte vragenlijst tot een hogere respons van de medewerkers zou leiden, dan voorzien wij ook papieren versies. Dit wordt op voorhand met het woonzorgcentrum afgestemd.

Wanneer vindt het onderzoek plaats?

Woonzorgcentra kunnen tot eind maart 2023 hun interesse tot deelname kenbaar maken via volgend contactformulier: https://forms.office.com/e/BVHQcQLwyc. De gegevensverzameling bij de medewerkers kan starten op een moment naar keuze vanaf februari tot eind mei 2023. Ten laatste eind juni 2023 dient de gegevensverzameling klaar te zijn.

Hoe verloopt het onderzoek nadat we onze interesse kenbaar hebben gemaakt?

 1. Als uw woonzorgcentrum aan de deelnamevoorwaarden voldoet, nemen wij contact op om een online infosessie te plannen. We bespreken het concrete verloop van de studie met de kans om vragen te stellen.
 2. Een managementverantwoordelijke vult de vragenlijst over bestaffing in.
 3. We plannen met elk woonzorgcentrum apart een gesprek om de bestaffingsvragenlijst te bespreken, alsook de startdatum en concrete aanpak van de gegevensverzameling bij de medewerkers in functie van wat voor het woonzorgcentrum haalbaar is.
 4. Elk woonzorgcentrum bepaalt zelf tussen februari en eind mei 2023 het startmoment voor de gegevensverzameling bij de medewerkers.
 5. Vanaf het startmoment hebben de medewerkers 4 tot 8 weken de tijd om de vragenlijst in te vullen. Eind juni sluiten we de bevraging af, vandaar dat eind mei de uiterste startdatum is.

Waarom zouden we deelnemen?

 • Dit is het eerste onderzoeksproject in de Vlaamse woonzorgcentra dat de impact van bestaffing en werkomgeving op bewoners én medewerkers nagaat. Het is een noodzakelijk maar ontbrekend stuk onderzoek dat nodig is om adviezen te formuleren aan onze beleidsmakers.
 • Elk woonzorgcentrum krijgt een benchmarking rapport waarmee de resultaten van het eigen woonzorgcentrum vergeleken kunnen worden met de rest van de groep. Om de validiteit van dit rapport en de anonimiteit van de deelnemende medewerkers te waarborgen, dient echter minstens 50% van de medewerkers de vragenlijst in te vullen.
 • De deelnemende woonzorgcentra worden actief betrokken bij de communicatie van resultaten en beleidsadviezen.
 • Uw woonzorgcentrum kan zich aansluiten bij het ‘FLANH lerend netwerk’. Via dit netwerk voorzien wij vorming en opleiding rond relevante thema’s (bijv. valpreventie, leiderschap, zorgmodellen etc.) en creëren wij een platform waar ervaringen en kennis tussen woonzorgcentra uitgewisseld kunnen worden.
 • Als in uw woonzorgcentrum 75% van alle medewerkers die zorg en ondersteuning verlenen aan bewoners de vragenlijst heeft ingevuld, trakteren wij alle medewerkers (ook niet-deelnemers) op iets lekkers!
 • Per woonzorgcentrum verloten wij ook nog eens drie cinematickets onder de medewerkers die de vragenlijst hebben ingevuld.

Wat kunnen we doen om de respons van medewerkers zo hoog mogelijk te krijgen?

 • Kies een goed startmoment voor de gegevensverzameling bij de medewerkers. Dit moment is vrij te kiezen vanaf februari tot eind mei 2023.
 • Communiceer via verschillende fora (bv. website, e-mail, nieuwsbrief) over het doel en belang van het onderzoek.
 • Stel een verantwoordelijke of ambassadeur aan (per afdeling/leefgroep) die de medewerkers stimuleert om de vragenlijst in te vullen.
 • Wij zullen wekelijks de respons rate doorgegeven. Koppel dit zeker ook terug aan de medewerkers.
 • Stuur na de eerste mail met de weblink ook nog enkele reminders.
 • Plaats een snelkoppeling van de weblink op de bureaubladen van de werkcomputers of -tablets.
 • Hang de posters met QR-code op verschillende zichtbare plaatsen.
 • Voorzie enkele momenten waarop de medewerkers de vragenlijst kunnen invullen.
 • Tijdens de gegevensverzameling zullen wij steeds bereikbaar zijn voor advies of bij problemen.

Wat zijn de voorwaarden om deel te nemen?

Alle woonzorgcentra die tegen december 2023 alle bewoners van minstens één afdeling/leefgroep hebben ingeschaald in de BelRAI-LTCF en die werken met Pyxicare als softwareprovider kunnen deelnemen aan de eerste FLANH bevraging van 2023. We includeren geen kortverblijven, dagcentrums, revalidatiecentrums, serviceflats etc.

Alle medewerkers die directe zorg en ondersteuning verlenen aan bewoners kunnen deelnemen aan de studie, namelijk verpleegkundigen, zorgkundigen, verzorgenden, logistieke medewerkers, woonassistenten, paramedici, sociaal assistenten, psychologen, begeleiders wonen en leven etc. Medewerkers van de keuken, technische dienst, administratie, chauffeurs, kappers etc. includeren we dus niet.

We willen graag deelnemen, maar voldoen niet aan de voorwaarden.

Wij zijn ons ervan bewust dat veel woonzorgcentra in juni 2023 pas starten met de uitrol van de BelRAI-LTCF. We bekijken momenteel of het haalbaar is om de inclusiecriteria uit te uitbreiden naar onder andere woonzorgcentra die nog geen BelRAI data hebben (hier zouden we dan enkel de bestaffings- en de medewerkersbevraging doen, zonder de koppeling van bewonersgegevens). In afwachting van deze beslissing, kan u uw interesse kenbaar maken via het contactformulier zodat we u op de hoogte kunnen houden (https://forms.office.com/e/BVHQcQLwyc). Daarnaast zal er in elk geval over twee jaar opnieuw een FLANH bevraging plaatsvinden in 2025 waaraan deelgenomen kan worden.

Hoe kunnen we ons registeren voor deelname?

Als u interesse hebt om met uw woonzorgcentrum deel te nemen, vul dan zeker volgend contactformulier in: https://forms.office.com/e/BVHQcQLwyc. Wij contacteren u om een infosessie in te plannen en eventuele opstart van de studie.

Waar kunnen we terecht als we toch nog vragen hebben?

Stuur een mailtje naar flanh@kuleuven.be of bel naar onze projectmanager Eva op +32/16.37.70.17